Saluton mondo!

 

 

 

LOGO 2015

 

 

Què és la professió de Dietista-Nutricionista?

Es aquella per a l’exercici de la qual habilita el títol de Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre (B.O.E. 22-11-2003), d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS) estableix com a tal, en el seu article 2, que la professió de dietista-nutricionista és aquella per a l’exercici de la qual habilita el títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, i en l’article 7.2.g) de la LOPS qualifica als Dietistes-Nutricionistes com:

“Diplomats universitaris en Nutrició Humana i Dietètica que desenvolupen activitats orientades a l’alimentació de la persona o de grups de persones adequada a les necessitats fisiològiques i, si escau, patològiques de les mateixes, d’acord amb els principis de prevenció i salut pública.”

Per tant, la legislació vigent conforma la professió de Dietista-Nutricionista com una professió sanitària titulada i regulada, pel que per l’exercici d’aquesta professió es requerirà estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau en Nutrició Humana i Dietètica. El títol de grau suposa l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior de l’actual Diplomatura de Nutrició.

YouTube Preview Image

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.